منابع پایان‌نامه ارشد b (1005)

2-2-1 کتاب‌ها19 2-2-2 پایان‌نامه‌ها24 2-2-3 مقالات25 2-3 مرور بر نظریه ها و اندیشه ها28 2-3-1 پیشینه28 2-3-2 تعاریف بنیادی مکتب فرانکفورت29 2-3-3 اندیشه‌های اندیشمندان مکتب فرانکفورت42 2-3-4 نگاه تاریخی علم ارتباطات44 2-3-5 تعریف واژهها و اصطلاحات50 2-3-6 الگوی نظری پژوهش55فصل سوم – روش شناسی تحقیق62 3-1 مقدمه63 3-2 روش مطالعه ادامه مطلب…

منابع مقاله b (1006)

2-2-1 کتاب‌ها19 2-2-2 پایان‌نامه‌ها24 2-2-3 مقالات25 2-3 مرور بر نظریه ها و اندیشه ها28 2-3-1 پیشینه28 2-3-2 تعاریف بنیادی مکتب فرانکفورت29 2-3-3 اندیشه‌های اندیشمندان مکتب فرانکفورت42 2-3-4 نگاه تاریخی علم ارتباطات44 2-3-5 تعریف واژهها و اصطلاحات50 2-3-6 الگوی نظری پژوهش55فصل سوم – روش شناسی تحقیق62 3-1 مقدمه63 3-2 روش مطالعه ادامه مطلب…

منبع مقاله b (1007)

فصل اول11-1-مقدمه21-2- بیان مساله21-3-اهمیت و ضرورت مسئله31-4-اهداف تحقیق41-6-فرضیه‌های تحقیق41-12-متغیرها و تعریف عملیاتی آنها5فصل دوم7ادبیات و پیشینه پژوهش72-1-مقدمه82-2- بخش اول : کارآفرینی92-2-1-کارآفرینی چیست؟92- 2-2-تعاریف کارآفرین102-2-3-کارآفرین کیست112-2-4- کارآفرینی سازمانی122-2-5- چارچوب کارآفرینی سازمانی132-2-5-1-آموزش کارآفرینی سازمانی142-2-5-2-پرورش کارآفرینان سازمانی152-2-5-3-ابعاد ساختاری کارآفرینی سازمانی172-2-6- عوامل تسهیل کننده در رشد کارآفرینی192-2-7-اهمیت فرهنگ در توسعه کارآفرینی202-2-8-یک کارآفرین باید چه ادامه مطلب…

منابع تحقیق b (3560)

2- منابع: کمبود منابع انسانی، اقتصادی و فن‌آوری جهت گسترش برنامه‌های مورد نیاز برای جلوگیری یا کاهش ضایعات پس از برداشت مواد غذایی.3- آموزشی: نبود اطلاعات کافی از اصول علمی مربوط به نگهداری، فرآیند، بسته‌بندی، حمل و نقل و توزیع محصولات غذایی.4- خدماتی: ناکارآمدبودن سازمانها و نهادهای تجاری دولتی یا ادامه مطلب…

مقاله رایگان b (3561)

الف- فرایند مذاب32ب- پلیمرشدن درجا32ج- جایگیری بین لایه‌ای از طریق ریختهگری حلالی331-10-2. واکنشپذیری خاک رس با مواد اولیهی ترموپلاستیک پلی‌یورتان341-10-3. اثر نانو ذرات رس بر ساختار و خواص فیزیکی مکانیکی نانوکامپوزیت ترموپلاستیک پلییورتان36فصل دوم: مواد و روش‌ها41 2-1. مقدمه422-2. مواد مورد استفاده432-2-1. پلی‌ال پلی‌اتری (پلی تتراهیدروفوران)432-2-2. دیایزوسیانات (هگزا متیلن دیایزوسیانات)442-2-3. ادامه مطلب…

دانلود تحقیق b (3558)

2-5 انواع مراکز خدمات درمانی 132-5-1 اراضی خدمات درمانی 132-5-2 سرانه کاربری درمانی 142-6 بیمارستان 152-6-1 مکان یابی بیمارستان 152-6-2 ویژگی های موثر در انتخاب مکان بیمارستان 152-7 معیارهای مکان یابی بیمارستان 172-7-1 نزدیکی به مراکز مسکونی 172-7-2 فاصله از مراکز صنعتی 182-7-3 فضاهای سبز 182-8 روش های تعیین اولویت ادامه مطلب…

دانلود پایان‌نامه b (3559)

مراحل تهیه سنتز نانو ذرات طلا39 تهیه نمک هیدروژن تترا کلروآیورات39 سنتز نانو ذرات طلا با استفاده از پوست درخت بید39 تفسیر طیف FT-IR عصاره پوست درخت بید39 فصل سوم/نتایج و بحث ها سنتز نانو ذرات طلا42 مکانیسم پیشنهادی سنتز نانوذرات طلا با استفاده از پوست درخت بید42 مکانیسم پیشنهادی ادامه مطلب…

دانلود تحقیق b (3555)

4-2 : نتایج اندازه گیری پتانسیل زتا604-3 : نتایج تست XRD62 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود شما می ادامه مطلب…

منابع پایان‌نامه ارشد b (3556)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در ادامه مطلب…

مقاله رایگان b (3557)

1-1-3-:نگرشی بر انواع صرعصرع کوچک یا پتیمال Petimal or Absence:این صرع از مشخصترین انواع صرعهای فراگیر اولیه کودکان است که معمولا بین 14-6 سالگی بروز میکند و در دختران کمی شایع تر است.نمای بالینی صرع کوچک به شکل وقفههای بسیار کوتاه مدت چند ثانیهای در هوشیاری بیمار است طوری که ادامه مطلب…