پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد b (1005)

2-2-1 کتاب‌ها19 2-2-2 پایان‌نامه‌ها24 2-2-3 مقالات25 2-3 مرور بر نظریه ها و اندیشه ها28 2-3-1 پیشینه28 2-3-2 تعاریف بنیادی مکتب فرانکفورت29 2-3-3 اندیشه‌های اندیشمندان مکتب فرانکفورت42 2-3-4 نگاه تاریخی علم ارتباطات44 2-3-5 تعریف واژهها و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع مقاله b (1006)

2-2-1 کتاب‌ها19 2-2-2 پایان‌نامه‌ها24 2-2-3 مقالات25 2-3 مرور بر نظریه ها و اندیشه ها28 2-3-1 پیشینه28 2-3-2 تعاریف بنیادی مکتب فرانکفورت29 2-3-3 اندیشه‌های اندیشمندان مکتب فرانکفورت42 2-3-4 نگاه تاریخی علم ارتباطات44 2-3-5 تعریف واژهها و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع مقاله b (1007)

فصل اول11-1-مقدمه21-2- بیان مساله21-3-اهمیت و ضرورت مسئله31-4-اهداف تحقیق41-6-فرضیه‌های تحقیق41-12-متغیرها و تعریف عملیاتی آنها5فصل دوم7ادبیات و پیشینه پژوهش72-1-مقدمه82-2- بخش اول : کارآفرینی92-2-1-کارآفرینی چیست؟92- 2-2-تعاریف کارآفرین102-2-3-کارآفرین کیست112-2-4- کارآفرینی سازمانی122-2-5- چارچوب کارآفرینی سازمانی132-2-5-1-آموزش کارآفرینی سازمانی142-2-5-2-پرورش کارآفرینان سازمانی152-2-5-3-ابعاد ساختاری ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع تحقیق b (3560)

2- منابع: کمبود منابع انسانی، اقتصادی و فن‌آوری جهت گسترش برنامه‌های مورد نیاز برای جلوگیری یا کاهش ضایعات پس از برداشت مواد غذایی.3- آموزشی: نبود اطلاعات کافی از اصول علمی مربوط به نگهداری، فرآیند، بسته‌بندی، ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله رایگان b (3561)

الف- فرایند مذاب32ب- پلیمرشدن درجا32ج- جایگیری بین لایه‌ای از طریق ریختهگری حلالی331-10-2. واکنشپذیری خاک رس با مواد اولیهی ترموپلاستیک پلی‌یورتان341-10-3. اثر نانو ذرات رس بر ساختار و خواص فیزیکی مکانیکی نانوکامپوزیت ترموپلاستیک پلییورتان36فصل دوم: مواد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود تحقیق b (3558)

2-5 انواع مراکز خدمات درمانی 132-5-1 اراضی خدمات درمانی 132-5-2 سرانه کاربری درمانی 142-6 بیمارستان 152-6-1 مکان یابی بیمارستان 152-6-2 ویژگی های موثر در انتخاب مکان بیمارستان 152-7 معیارهای مکان یابی بیمارستان 172-7-1 نزدیکی به ادامه مطلب…

By 92, ago