پایان نامه ها

منابع تحقیق b (3571)

3-2-1- دستگاه پراش اشعه ایکس (XRD)433-2-2- دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)443-2-3- دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)443-2-4- دستگاه اسپکتروفتومتری مرئی- فرابنفش (UV-Vis)443-3- مواد اولیه443-4-معرفی نانو ذرات دی اکسید قلع(SnO2)453-5-کاربرد دی اکسید قلع(SnO2)453-6-تهیه نانو کامپوزیت SnO2463-7-بررسی مورفولوژی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله رایگان b (3570)

2-6-2- مقاومت ظاهری372-6-3- مقاومت غیر میزبانی37فصل سوم :مواد و روش ها3-1- روش تحقیق393-2 – ارقام مورد استفاده در آزمایش403-3- جداسازی قارچ عامل بیماری403-4- تولید سختینه قارچ M. phaseolina در شرایط آزمایشگاه403-5- تعیین میزان جمعیت اسکلروت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق b (3569)

3-2- پیاده سازی جمع کننده CARRY_LOOK_AHEAD به صورت N بیتی203-3- پیاده سازی ضرب کننده به صورت N بیتی243-3-1 ضرب کننده برای دو عدد قدر مطلق علامت243-3-2 ضرب دو عددمتمم 2 یا 2’S253-4- پیاده سازی تقسیم ادامه مطلب…

By 92, ago